«ΕΝΕΔΗ – Ενεργειακή Εξοικονόμηση σε δημόσια Πανεπιστημιακά κτίρια με κέντρα δεδομένων»

Η πράξη ΕΝΕΔΗ του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V –A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο Πρόγραμμα Συνεργασίας. Στόχος της πράξης ήταν να μελετήσει και να εφαρμόσει μεθόδους μεγιστοποίησης ενεργειακής απόδοσης, έξυπνης διαχείρισης ενέργειας με κατάλληλη διαμόρφωση των φορτίων που δημιουργεί η λειτουργία των υπολογιστικών και αποθηκευτικών συστημάτων των κέντρων δεδομένων.

Η παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα χρησιμοποιεί μεγάλα Κέντρα Δεδομένων για τις ερευνητικές της ανάγκες με συνεχώς αυξανόμενες ενεργειακές και λειτουργικές ανάγκες. Ενώ τέτοιου είδους υποδομές εξακολουθούν να επιβαρύνουν το περιβάλλον με το ενεργειακό τους αποτύπωμα, είναι παρόλα αυτά εξαιρετικές πιλοτικές πλατφόρμες διερεύνησης καινοτόμων ενεργειακών λύσεων.

Το έργο ΕΝΕΔΗ φιλοδοξεί να προωθήσει την έννοια της «Πράσινης Πληροφορικής» εφαρμόζοντας λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ακαδημαϊκά κτήρια που φιλοξενούν τέτοια ΚΔ. Οι ενέργειες που θα συμβάλλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου συμπεριλαμβάνουν την εγκατάσταση και χρήση Φ/Β Συστημάτων για την (εν μέρει ή πλήρη) ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών των ΚΔ, καθώς και τη μελέτη και εφαρμογή καλών πρακτικών ενεργειακής απόδοσης και κατανάλωσης τους.

Η πράξη ΕΝΕΔΗ υλοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η πράξη ουσιαστικά ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2017 και ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, ενώ ο  προυπολογισμός ήταν 961 χιλιάδες ευρώ.  

Οι κυριότερες εργασίες αφορούσαν σε:

  • Υλοποίηση Συστήματος ΑΠΕ: Μελέτη απαιτήσεων, σχεδιασμός και εγκατάσταση Συστήματος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Φωτοβολταϊκού)
  • Ενεργειακή αναβάθμιση Κ/Δ: Μελέτη απαιτήσεων, σχεδιασμός και εργασίες για Ενεργειακή Αναβάθμιση Κέντρων Δεδομένων.
  • ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Μελέτη απαιτήσεων, σχεδιασμός, υλοποίηση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος υλικού και λογισμικού για την παρακολούθηση και διαχείριση συστήματος φορτίου Κ/Δ:

- Αισθητήρες παρακολούθησης παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.

- Αισθητήρες παρακολούθησης κατανάλωσης ενέργειας υπολογιστικών κόμβων και συστοιχιών Η/Υ και συστημάτων κλιματισμού Κ/Δ.

- Αισθητήρες λογισμικού παρακολούθησης υπολογιστικών φορτίων και επικοινωνίας στην υποδομή νεφέλης του Κ/Δ.

- Σύστημα εξαγωγής και αποθήκευσης δεδομένων παρακολούθησης από συνδεδεμένους αισθητήρες.

- Σύστημα απεικόνισης και ανάλυσης δεδομένων παρακολούθησης και διαχείρισης φορτίων.

Παράλληλα με αυτές τις εργασίες, πραγματοποιήθηκαν ενέργειες δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης του σχετικού με την πράξη κοινού ώστε να πολλαπλασιαστεί το όφελος. Οι δραστηριότητες δημοσιότητας συμπεριλαμβάνουν συγκεκριμένες εξωτερικές ομάδες-στόχων, όπως: ερευνητική κοινότητα, κέντρα λήψης αποφάσεων, οργανισμοί/επιχειρήσεις αλλά και το ευρύ κοινό. Το πλάνο δημοσιότητας του έργου ΕΝΕΔΗ, έχει σαν κύριο στόχο τα ακαδημαϊκά/ερευνητικά ιδρύματα σε Ελλάδα και Κύπρο που θα υιοθετήσουν την πλατφόρμα βάση των αποτελεσμάτων της, τα οποία θα είναι άμεσα εφαρμόσιμα.

Δικαιούχοι
Τελευταία Νέα
Skip to content